Com-Tech s.r.o. - K. Thalyho 46/1A 94501 Komárno


Partnerské n.o.

 

Združenie vidieckeho cestovného ruchu
Združenie bolo založené v roku 2009 za účelom podpory aktivít v cestovnom ruchu.

Hlavnými aktivitami združenia sú:

 • podpora a zvyšovanie vidieckeho cestovného ruchu a turizmu;
 • vykonávanie krokov na podporu rozvoja a zvyšovania vidieckeho cestovného ruchu a turizmu organizovaním stretnutí, workshopov s tematikou cestovného ruchu;
 • rozvoj podporných programov, finančných mechanizmov v prospech členov združenia;
 • spracovanie ekonomických štúdií a sociologických štúdií realizovateľnosti cestovného ruchu;
 • uskutočňovanie školení a školiteľská činnosť v rámci regiónu za účelom podpory cestovného ruchu;
 • rozvoj a podpora nových trendov a stratégií v oblasti cestovného ruchu;
 • poskytovanie informácií a poradenstva na miestnej a regionálnej úrovni v oblasti cestovného ruchu;
 • rozširovanie informácií prostredníctvom obchodných publikácií a seminárov;
 • vydávanie propagačných odborných materiálov zameraných na podporu a realizácie činnosti združenia;
 • spolupráca s organizáciami pôsobiacimi v oblasti vidieckeho cestovného ruchu na regionálnej a celoštátnej úrovni;
 • podpora vzdelávania v oblasti riadenia a technického vybavenia finančných poradcov;
 • vykonávanie všetkých činností priamo či nepriamo súvisiacich s realizáciou cieľa činnosti združenia;
 • zveľaďovanie vzťahov medzi regiónmi a v rámci Európskeho spoločenstva v oblasti cestovného ruchu;
 •  

  Združenie sociálnej kurately
  Združenie bolo založené v roku 2009 za účelom podpory aktivít v oblasti sociálnych prác a sociálnej kurately.

  Hlavnými cieľmi a aktivitami združenia sú:

  • podpora a zvyšovanie infraštruktúry sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately;
  • vykonávanie krokov na podporu rozvoja a zvyšovania infraštruktúry sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately organizovaním stretnutí, workshopov s tematikou sociálnej kurately;
  • rozvoj podporných programov, finančných mechanizmov v prospech členov združenia;
  • spracovanie ekonomických štúdií a sociologických štúdií realizovateľnosti projektov v oblasti sociálnej kurately;
  • uskutočňovanie školení a školiteľská činnosť v rámci regiónu za účelom podpory sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately ;
  • rozvoj a podpora nových trendov a stratégií v oblasti sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately;
  • poskytovanie informácií a poradenstva na miestnej a regionálnej úrovni v oblasti sociálnych služieb;
  • rozširovanie informácií prostredníctvom obchodných publikácií a seminárov;
  • vydávanie propagačných odborných materiálov zameraných na podporu a realizácie činnosti združenia;
  • spolupráca s organizáciami pôsobiacimi v oblasti sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na regionálnej a celoštátnej úrovni;
  • podpora vzdelávania v oblasti riadenia a technického vybavenia finančných poradcov;
  • vykonávanie všetkých činností priamo či nepriamo súvisiacich s realizáciou cieľa činnosti združenia;
  • zveľaďovanie vzťahov medzi regiónmi a v rámci Európskeho spoločenstva v oblasti sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately;
  • zriadiť zariadenia sociálnych služieb a zariadenia na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.